Αιώνια Πατρίς
αρχαία ελληνική επιγραφή

Η αρχαιότερη Ελληνική επιγραφή

Η ιστορία μας, έχει τα περισσότερα «θύματα» όσον αφορά τις παραποιήσεις και τα λάθη εν γνώσει των συγγραφέων των ιστορικών βιβλίων. Ένα από τα αγαπημένα θέματα παραποίησης είναι και η πρωτιά της γραφής σε παγκόσμιο επίπεδο. Έλληνες ή Φοίνικες; Η απάντηση πρέπει να δίνεται μόνο με τεκμηριωμένα ιστορικά στοιχεία και ποτέ με εικασίες. Η αρχαιότερη επιγραφή λοιπόν είναι…… Ελληνική!

Ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού βρίσκεται στη θέση Νησί, στη νότια όχθη της λίμνης της Καστοριάς. Εντοπίστηκε το 1932, όταν η στάθμη της λίμνης κατέβηκε, και στο σημείο που χώριζε το Νησί από την όχθη της λίμνης φάνηκαν υπολείμματα ξύλινων πασσάλων. Oι συστηματικές ανασκαφές (1992 και εξής) αποκαλύπτουν τα λείψανα ενός εκτεταμένου λιμναίου οικισμού της Νεότερης Νεολιθικής, από τους σημαντικότερους και παλαιότερους του είδους στην Ευρώπη. Μοναδικές πολιτιστικές πτυχές της κοινότητας του Δισπηλιού αποκαλύπτουν μια ξύλινη πινακίδα με εγχάρακτα γραμμικά στοιχεία.

H πινακίδα αυτή η οποία έχει σκαλισμένα επάνω της «σήματα», χρονολογήθηκε με τη μέθοδο C14 με βεβαιότητα στο 5260 π.Χ. και δεν αποκλείεται να αποτελεί μια πρώιμη μορφή γραπτού λόγου, όπως εικάζεται και για παρόμοια σύμβολα χαραγμένα σε πηλό, που βρίσκονται σε οικισμούς της νότιας Βαλκανικής (πολιτισμός Vinca).Είναι μια πρώτη μορφή γραφής που προηγήθηκε της γραμμικής Α, η οποία επίσης ακόμη δεν έχει αποκωδικοποιηθεί; «Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι εδώ έχουμε μια προσπάθεια επικοινωνίας του νεολιθικού ανθρώπου που ελπίζουμε κάποτε να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε» λέει ο καθηγητής Χουρμουζιάδης, χωρίς να κρύβει τις επιφυλάξεις του, καθώς «για να αποκρυπτογραφήσει κανείς ένα κείμενο πρέπει δίπλα στα «σήματα» ή στα ιδεογράμματα να υπάρχει και κάτι το οποίο να του είναι ήδη γνωστό, όπως συνέβη με τον Σαμπολιόν και τη στήλη της Ροζέτας, όπου επάνω στην πέτρα ήταν χαραγμένα σε αντιστοιχία τρία κείμενα: το ιερογλυφικό, το ελληνιστικό και το δημοτικό. Στην έφυδρη όμως πινακίδα του Δισπηλιού, στην πινακίδα δηλαδή που παρέμεινε στον βυθό της λίμνης 7.500 χρόνια, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα» λέει.

Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι η αρχαιότερη επιγραφή είναι μεν Ελληνική αλλά δεν έχει βρεθεί στο Δισπηλιό, σώζεται σε πήλινη πινακίδα και γράφτηκε πριν από 3.500 χρόνια σε Γραμμική Β. Αυτό υποστηρίζει ο αρχαιολόγος Μιχάλης Κοσμόπουλος ο οποίος αποκάλυψε μια επιγραφή στη θέση Ίκλαινα, την οποία ανασκάπτει. Τίποτα ξεχωριστό αν σκεφτούμε ότι ανάκτορα όπως της Ίκλαινας περιλάμβαναν και αρχεία με πινακίδες σε Γραμμική Β γραφή, την πρώτη γραφή της ελληνικής γλώσσας και συνάμα την πρώτη αποκρυπτογραφημένη γραφή της Ευρώπης. Η χρονολόγηση της πινακίδας – πολύ πρώιμη σε σχέση με εκείνη των υπόλοιπων γνωστών πινακίδων – αλλάζει πολλά δεδομένα στη γνώση μας για τη χρήση της Γραμμικής Β. Αλλάζει επίσης τα δεδομένα μας σε σχέση με την εξάπλωση της γραφής.

Σύμφωνα με τη σημερινή θεωρία – αυτή που διδάσκεται και στα ελληνικά σχολεία – οι Έλληνες έμαθαν γραφή περί το 800 π.Χ. από τους …Φοίνικες. Εκείνο που δεν μπορούν να μας εξηγήσουν πως είναι δυνατόν η ελληνική γλώσσα να έχει 800.000 λήμματα, πρώτη γλώσσα στον πλανήτη, όταν η αμέσως επόμενη έχει 250.000 λήμματα. Πως είναι δυνατόν να γράφηκαν τα Ομηρικά έπη περί το 800 π.Χ. όταν δηλαδή έμαθαν να γράφουν οι Έλληνες;

Παρουσιάστηκαν ξαφνικά οι αρχαίοι Έλληνες στο ιστορικό προσκήνιο τον 8ο αιώνα π.Χ., με γλώσσα εκατοντάδων χιλιάδων λημμάτων, που για να δημιουργηθεί απαιτείται γλωσσική προϊστορία τουλάχιστον 10.000 ετών (σύμφωνα με επίσημη αμερικανική γλωσσολογική έκθεση). Η αγγλική γλώσσα είναι 1.600 ετών και έχει 48% ελληνικές λέξεις με σύνολο λημμάτων 240.000. Η γερμανική είναι 1.700 ετών και έχει 250.000 λήμματα με ελληνικές λέξεις 46%.Η ομηρική γλώσσα τι ηλικία έχει; Έμαθαν να γράφουν οι Έλληνες από τους ανατολικούς λαούς και ξαφνικά έγραψαν τα ομηρικά έπη που έχουν ιστορικό βάθος πέραν των τριών χιλιάδων ετών; Τι είναι αυτό που φοβίζει τους ιστορικούς; Μήπως γιατί δεν χάθηκαν στη σκόνη της ιστορίας και οι Έλληνες όπως οι Χαναναίοι, οι Σουμέριοι, οι Βαβυλώνιοι, οι Φοίνικες κλπ.;

Πηγές: εφημερίδα «το Βήμα», περιοδικό «National Geographic», δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Παρατηρητής» Αργολίδας Αρ. Φ. 882

DISPILIO: THE MOST ANCIENT HELLENIC WRITING

Our history has been in most «victims» on the misrepresentations and errors in the knowledge of the authors of historical books. One of the favorite subjects manipulation is the first script in the world. Greeks or Phoenicians? The answer should be given only on documented historical facts and never guesses. The oldest inscription is therefore … … Greek!

The prehistoric settlement of Dispilio is in the Saronic Gulf on the south shore of Lake Kastoria. Were there in 1932 when the lake level descended, and the point separating the Saronic Gulf from the shore of the lake seemed scrap wood piles. The systematic excavations (1992 onwards) revealed the remains of a large lakeside settlement of the Late Neolithic, the most important and oldest of its kind in Europe. Unique cultural aspects of community Dispilio reveal a wooden plaque engraved with linear elements. That writing that has been carved onto the «signals», dated to the method of C14 with certainty in 5260 BC and might constitute an early form of writing, as alleged, and similar symbols carved in clay, found in settlements of the southern Balkans (culture Vinca). It is an early form of writing that preceded the Linear A, which also has not yet decoded? «The only thing we can say is that here we have a communication effort of the Neolithic man who once hoped to be able to interpret,» says Professor Hourmouziadi not hide his reservations, as «to decipher anyone have a text next to «branding» or ideograms exist and something that is already known, as happened with Champollion and the Rosetta Stone, where on the stone was carved to match three instruments: the hieroglyph, and the Hellenistic City. In efydri but Dispilio plate, the plate that remained in the bottom of the lake 7500 years, no such thing, «he says.

Others argue that the ancient Greek legend is true but not found in Dispilio, preserved on clay tablets, written 3,500 years ago in Linear B. This says archaeologist Michael Kosmopoulos who discovered an inscription in place Iklaina, which was excavated. Nothing special if you think that palaces like Iklainas also included records of Linear B writing, first writing the Greek language and yet the first undeciphered writing in Europe. The dating of the plate – much earlier than that of other known signs – changes a lot of data for our understanding of the use of Linear B. It also changes our data in relation to the spread of writing.

According to current theory – that is taught in Greek schools – the Greeks learned writing around 800 BC … the Phoenicians. What I can not tell us how can the Greek language has 800,000 entries, the first language in the world where the next has 250,000 entries. How can the Homeric poems were written around 800 BC where they learned to write Greek? suddenly presented by the ancient Greeks to the stage of history in the 8th century BC, with hundreds of thousands of text entries, which is required to create a linguistic history of at least 10,000 years (according to official American linguistic report). The English language is 1,600 years old and has 48% of Greek words with a total 240,000 entries. The German is 1700 years old and has 250,000 entries with Greek words 46%. The Homeric language what age is? Learned to write the Greeks from the Eastern nations and suddenly wrote the Homeric epics with historical depth than three thousand years? What to frighten historians? Is it not lost in the dust of history and the Greeks as the Canaanites, the Sumerians, the Babylonians, Phoenicians, etc.?

Source: newspaper « Vima», magazine «National Geographic», published in the newspaper «Observer» of Argils No. 882 F.

Σχετικά Άρθρα

Τι σήμαινε το όνομα του Αχιλλέα;

Αιώνια Πατρίς

Κρυμμένα αρχαία μυστικά: Η Κλεψύδρα της Ακρόπολης

Η Άσπενδος (Μικρά Ασία) και το αρχαίο θέατρο των 7.000 θέσεων

Οι Ελληνικές αποικίες στη Χερσόνησο των Ταύρων

Λυδία στη Μικρά Ασία – Η κατά τον Όμηρο Μαιονία

Αιώνια Πατρίς

Αρχαίος Ελληνικός κατάλογος για… ψώνια (Φώτο)

Αιώνια Πατρίς

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σου στο site μας. Αποδοχή Διαβάστε Περισσότερα